Tamasha

دکتر فیروز نادری

-

دکتر فیروز نادری

پیام دکتر فیروز نادری مدیر ارشد ناسا به جشن فارغ التحصیلی ورودی های سال 92 مهندسی هوافضا شریف 1-مسیر زندگی جاده صاف آسفالت شده نیست 2-زندگی درباره مسافرت هست نه مقصد 3-ابزار زبان انگلیسی و کد نویسی را یاد بگیرید 4-تکنولوژی خیلی سریع و با شتاب رشد می کند خودتان را آماده نگه دارید #ثروت_مملکت_شما_هستید گاز و نفت نیست

دکتر فیروز نادری

پیام دکتر فیروز نادری مدیر ارشد ناسا به جشن فارغ التحصیلی ورودی های سال 92 مهندسی هوافضا شریف 1-مسیر زندگی جاده صاف آسفالت شده نیست 2-زندگی درباره مسافرت هست نه مقصد 3-ابزار زبان انگلیسی و کد نویسی را یاد بگیرید 4-تکنولوژی خیلی سریع و با شتاب رشد می کند خودتان را آماده نگه دارید #ثروت_مملکت_شما_هستید گاز و نفت نیست

پیام دکتر فیروز نادری مدیر ارشد ناسا به جشن فارغ التحصیلی ورودی های سال 92 مهندسی هوافضا شریف 1-مسیر زندگی جاده صاف آسفالت شده نیست 2-زندگی درباره مسافرت هست نه مقصد 3-ابزار زبان انگلیسی و کد نویسی را یاد بگیرید 4-تکنولوژی خیلی سریع و با شتاب رشد می کند خودتان را آماده نگه دارید #ثروت_مملکت_شما_هستید گاز و نفت نیست

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا